مهمترین اخبار امروز

آلزایمر دسته جمعی ,تهدید جامعه امروز

آلزایمر دسته جمعی ,تهدید جامعه امروز

آیا تاریخ گذشته کشور عزیزمان را و یا حتی تاریخ 200 سال گذشته آنرا به خاطر می آوریم؟ تاریخ گلپایگان و خوانسار را چطور؟ آیا می دانیم که چرا جنبش مشروطیت شکل گرفت و چرا به ثمر ننشست؟ امیرکبیر واقعا چه اقداماتی انجام داد و چرا ادامه پیدا نکرد؟