اساسنامه انجمن

تمامی اشخاصی که اصالت گلپایگای داشته یا گلپایگای بودن آنان عرفا مورد تائید باشد میتوانند با دارا بودن شرایط عضویت، به عضویت رسمی این انجمن درآیند. برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالب موجود در تصاویر مطالعه گردد.

افراد علاقمند به گلپایگان و فرهنگ آن، در صورت نداشتن قسمتی یا کل شرایط عضویت رسمی، و همچین در صورت دارا بودن شرایط عضویت، میتوانند در انجمن عضو افتخاری باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالب موجود در تصاویر مطالعه شود.