اهداف بلند مدت

  • پشتیبانی فکری و عملی از مسؤولین در رده‏های مختلف محلی، منطقه‏ای و ملی

  • شناسائی نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‏های منطقه به ‏منظور تسریع در رشد و آبادانی

  • سیاست‏گذاری پیشنهادی بر مبنای اطلاعات شناسائی شده در ابعاد مختلف نیازمندی‏های فرهنگی و اجتماعی، رفاهی و ورزشی و اقتصادی، ...؛

  • پشتیبانی و حمایت معنوی در سراسر کشور از مردم، نخبگان و سرمایه‏گذاران فرهنگی و اقتصادی منطقه